ประชาสัมพันธ์!! โครงการการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทย 2 และสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยตรงไปที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ e-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1