นิเทศติดตามการประเมินห้องเรียนคุณภาพ “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ”

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน นิเทศติดตามประเมินห้องเรียนคุณภาพ

ของครูสุชาดา ดวงจันทร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

และครูศุภาวรรณ ศิริโท ห้องเรียนภาษาไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ติดต่อ สพป.สก.1