อบรมระบบบริหารงานการเงินฯ

วันจันทร์ที่ 15-วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานอบรมระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New Gfmif Thai ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา