นิเทศติดตาม ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ร.ร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  

นิเทศ ติดตาม  ประเมินห้องเรียนคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน  “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ” 

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครูภิญโญ  ไชยภา   และ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครูรัตติกาล ทานอก   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดต่อ สพป.สก.1