กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเข้าสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ โดยจะจัดสอบคัดเลือกฯ (รอบที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเช้าวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.30 – 11.30 น. และภาคบ่ายวิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

จึงขอให้ทางโรงเรียนแจ้งนักเรียนที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกโครงการดังกล่าว เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้เดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อตรวจคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ — โรงเรียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้จากเว็บไซต์ สสวท. ทางลิงค์ http://test.ipst.ac.th/IPS.RegisterWeb/

อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 ได้มีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา