ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองแก โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน และโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา