ร.ร.บ้านหนองแก ผอ.เขตเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านหนองแก ได้มีโอกาสต้อนรับ นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ /นายปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ศึกษานิเทศก์ จำนวน 20 คน และบุคลากรอื่น จำนวน 2 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแก ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นโรงเรียนที่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและสามารถเป็นแบบอย่างได้

ติดต่อเรา