ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากร ฉะเชิงเทรา เขต2

วันที่ 29 มกราคม 2564 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร ได้ัรับเชิญเป็นวิทยากรโครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กวิชาภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และขอขอบคุณสำหรับการจัดซื้อแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 1,314 เล่ม เพื่อให้โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมนำไปใช้พัฒนาเด็กต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1