การจัดการเรียนการสอนชดเชย โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

     การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนด สถานศึกษาต้องมีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน จากประกาศหยุดเรียนตามสถานการณ์ COVID – 19 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนชดเชยเพื่อให้เวลาเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด

ติดต่อเรา