ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว374

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน (รวม 4 คน) แสกนผ่านทาง QR Code ตามสิ่งที่แนบมาด้วย ภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1