รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

วันที่ 29 มกราคม 2564 ผอ.ศิขรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ดำเนินการเบิกจ่ายเงินชดเชยอาหารกลางวันในช่วงปิดโรงเรียนเนื่องด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามมติของกระทรวงศึกษาธิการให้ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 351 คน

ติดต่อ สพป.สก.1