นิเทศการจัดการเรียนการสอน

นิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามแนวทาง SK1 PASS Model

      เนื่องด้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการลงพื้นที่นิเทศติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ในช่วง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในวันที่ 29 มกราคม 2564 นำโดย นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะติดตาม ได้ดำเนินการนิเทศติดตาม กำกับ ดูแลเรื่องการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทาง SK1 PASS Model

ติดต่อ สพป.สก.1