ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 12 เดือน

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 12 เดือน โดยมี นายจรูญ กำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็น กรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนวัดเกศแก้ว และโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา

ติดต่อ สพป.สก.1