รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ได้ให้ทางโรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในการรองรับสถานการณ์ในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทานอาหารที่บ้านทางโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด จึงได้ดำเนินการจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ของวันที่ 4-15 มกราคม 2564 เป็นเงิน 200 บาทต่อคน พร้อมทั้งรับอาหารเสริมนมด้วย ในวันที่ 15 มกราคม 2564 
ติดต่อ สพป.สก.1