แจ้งงดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 (ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ได้แพร่กระจายไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจจะขยายวงกล้วางมากขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคและลดผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม ทั้งเป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงขอแจ้งให้สถานศึกษา งดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)

ติดต่อ สพป.สก.1