เอกสารแก้ไข เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษา ศธ 04153/ว73 ลวท 6 มกราคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนระบบ Digtal Platform

แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม ตอบแบบสอบถามผ่านระบบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8_zYOyxPp82qVyNMlWqmsxb9dGUn_rMREBgi4dMqBisyHg/viewform หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

QR Code แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษา

QR Code รายชื่อโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษาบนระบบ Digital Platform

ติดต่อ สพป.สก.1