เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1-3 สพป.สระแก้ว เขต 1

คณะกรรมการบริหารชมรมครูโรงเรียนในฝัน สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเชิญคณะทำงานกิจกรรม
โครงการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนแบบยั่งยืน ร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมงาน ในวันพฤหัสบดีที่  24
กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00  น.  ณ  โรงเรียนบ้านวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว
ดังแนบ

ติดต่อ สพป.สก.1