ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 12/2563

วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13..30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้วและการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1