ประชุมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ เป็นประธานการประชุมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมกฤษณา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมีนางทิพย์วรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอาทิตยา จันทร์แก้ว นักจิตวิทยาโรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1