SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

   วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพ (Sakaeo1 CAI to Standard for quality school) โดยมี นางประภัสสร สรวนรัมย์ นายปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1