ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประธานกรรมการ นำทีมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจรูญ กำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายประสาร พรหมณา ผอ.รร.อนุบาลวัดสระแก้ว กรรมการและเลขานุการ นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ณ รร.บ้านวังแดง อ.วังน้ำเย็น และ รร.บ้านวังปืน อ.คลองหาด

ติดต่อเรา