การนิเทศติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์

การนิเทศติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การนิเทศติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนายปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง) พร้อมด้วยนายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา นางประไพ ฉายอรุณ นางทิพย์วรรณ สุวรรณ นายสากล  พรหมศิริเดช ศึกษานิเทศก์ นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง และบุคลากรทางการศึกษา

การนิเทศติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การนิเทศติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนายปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง) พร้อมด้วยนายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา นางประไพ ฉายอรุณ นางทิพย์วรรณ สุวรรณ นายสากล  พรหมศิริเดช ศึกษานิเทศก์ นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง และบุคลากรทางการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1