การจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง  การจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าจะดำเนินการจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564  โดยอนุญาตให้องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดพิมพ์และจำหน่ายบันทึกฯ ในราคาเล่มละ 150 บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจที่มีประสงค์สั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 สามารถแจ้งยอดสั่งจองได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตามลิงค์ http://gg.gg/nergd  หรือสแกน QR Code เมื่อสั่งจองทางลิงค์เรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมเงินสั่งจองส่งภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ติดต่อ สพป.สก.1