การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อนุมัติให้กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

โดยดำเนินการคัดเลือกผูู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ

เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่เยาวชนและประชาชนทั้งประเภทบุคคลทั่้วไปและประเภทนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 3 ด้าน ดังนี้

  1. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา

2. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ

3. ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

ในการนี้ ผู้ทีี่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ฺและมีความประสงค์จะสมััครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ

ผู่้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 สามารถสมัครและแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลได้โดยตรง

ที่ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ส่งด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 และนำส่งทาง

ไปรษณีย์วันประทับตราไม่เกินวันที่ 29 มกราคม 2564 ทั้งนี้ สามารถ Download ข้อมูลได้ที่

page facebook : ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ธัญบุรี

ติดต่อเรา