การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็กโครงการ “Sight for kids”

มีไฟล์แนบ

ตามหนังสือเลขที่ ศธ 04153/ว3489 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็กโครงการ “Sight for kids” ให้ส่งรายชื่อครูในสังกัดเข้าอบรมโครงการโรงเรียนละ 1 คน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จึงขอแจ้งเปลี่ยนอีเมลล์ในการส่งรายชื่อดังท้ายนี้

[email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1