ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา