ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1