รร.บ้านท่าตาสี4HD กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด /สารสัมพันธ์ชุมชน

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครูจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน

ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่  12 – 13 พฤศจิกายน 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้ออกกำลังกาย  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สุขภาพจิตที่ ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  สามารถนำทักษะด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง เตรียมนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป

https://www.facebook.com/somrsa/videos/3762916887086539

ติดต่อเรา