ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 3/2564 จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จฬ.) ขอเชิญชวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 3/2564 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 036-240300 หรือ 081-6700039 และนางสาวศรารัตน์ ทานะมัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา โทรศัพท์ 085-0879600 หรือสอบถามผ่านทาง Facebook : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CLNR https://www.facebook.com/CUCLNR (ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)

ติดต่อ สพป.สก.1