รร.บ้านท่าตาสี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสีื ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ติดต่อ สพป.สก.1