ยินดีต้อนรับ

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี ตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผักชีและคณะครู

เพื่อส่งตัวครูย้าย นางสาวสุดารัตน์ นนทบุตร ครู คศ.1 เพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านท่าตาสี

ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ติดต่อ สพป.สก.1