เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เรื่อง การรายงานภาวะโภชนาการและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เรื่อง การรายงานภาวะโภชนาการและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ด้วยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันต้องการใช้ข้อมูลภาวะโภชนาการและความพึงพอใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563
สพป. สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ดำเนินการ ดังนี้

1.รายงานข้อมูลภาวะโภชนาการ ผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (SLS : School Lunch System) ตามลิงค์ http://202.29.172.254/ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน รายงานโดยใช้ข้อมูลของ เดือน กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 2 ข้อมูล 30 กันยายน รายงานโดยใช้ข้อมูลของ เดือน ตุลาคม 2563 (โดยจะปิดระบบ SLS : School Lunch System ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.)
2.ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามลิงค์ https://bit.ly/31MV6NE หรือ QR Code

หมายเหตุ : หนังสือแจ้ง รร. อยู่ระหว่างดำเนินการ

QR Code แบบสำรวจความพึงพอใจ

ติดต่อ สพป.สก.1