ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากรอบรม

นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เรื่อง “การพัฒนาทักษะการอ่าน ด้วยชุดนวัตกรรมภาษา สีสันการเรียนรู้ คู่การอ่าน ซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสามารถนำไปพัฒนาทักษะการอ่านจนเกิดประสิทธิผล ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ติดต่อเรา