ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากร

นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เรื่อง “การพัฒนาทักษะการอ่าน ด้วยชุดนวัตกรรมภาษา สีสันการเรียนรู้ คู่การอ่าน” ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

ติดต่อ สพป.สก.1