ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญชวนบุคลากรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ นำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ ในวันพุธ ที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. โดยเสียค่าลงทะเบียน 4,800 บาท ต่อท่าน สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบมานี้

ติดต่อ สพป.สก.1