การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 รายละเอียดตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ.2561 และเอกสารแนบท้ายนี้

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ หากมีความประสงค์ขอให้จัดทำเล่มผลงาน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย แบบคำขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน (แบบ ยย.1) พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอ และแบบรายงานการกระทำความดีความชอบ (แบบ ยย.2) หมดเขตรับผลงาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (ในเวลาราชการ) ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563

อนึ่ง การส่งผลงานเพื่อขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 เป็นการเสนอขอพระราชทานในปี 2564 (สำหรับเอกสารประกอบแบบคำขอญ แบบ ยย.1 ในส่วนของเอกสารตรวจสอบอาชญากรรมซึ่งออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น หากไม่มีให้แนบสำเนา กพ.7 หรือ แนบหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบอาชญากรรม ที่ประสานไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่)

ติดต่อ สพป.สก.1