เปลี่ยนแปลงจ่ายเงิน เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร

เรียน ข้าราชการครู และผู้รับบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เนื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ งดจ่ายเงินสด เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร (ซึ่งจ่ายทุกวันพุธ ของสัปดาห์) เปลี่ยนเป็นเบิกจ่าย เดือนละ 2 ครั้ง
รอบที่ 1 ส่งเอกสารเบิกเงิน ภายในวันที่ 5 ของเดือน และเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง จะโอนจ่ายเงินเข้าบัญชี
ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน
รอบที่ 2 ส่งเอกสารเบิกเงิน ภายในวันที่ 20 ของเดือน และเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง จะโอนจ่ายเงินเข้าบัญชี
ไม่เกินวันที่ 30 ของเดือน

                                 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1