ร่วมงานชุมชน “ขจัดภัยไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก”

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในกิจกรรม Big Cleanning Day ขจัดภัยไช้เลือดออก
แและโรคมือ เท้า ปาก  ณ ลานเอนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา

ติดต่อ สพป.สก.1