เด็กติดเกมส์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอวังสมบูรณ์ โดยวัฒนธรรมอำเภอวังสมบูรณ์ และเจ้าอาวาสวัดวังสมบูรณ์ผู้เป็นประธานสงฆ์
ได้จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติทางวัฒนธรรม โดยการเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเด็กติดเกมส์ มาร่วมกิจกรรมเพื่อ
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ให้บรรเทาและหมดไปในที่สุด โรงเรียนบ้านเขาแหลม ขอขอบพระคุณเจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ พระเลขาเจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์
วัฒนธรรมอำเภอวังสมบูรณ์ คุณขวัญตา ลายสุวรรณ และคณะสายบุญทุกท่านที่ให้ความเมตตาแก่เด็กๆ ของโรงเรียนบ้านเขาแหลม ครับ
20140708_084759
20140708_084717 20140708_084726 20140708_084748

ติดต่อ สพป.สก.1