ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1