การอบรมครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา

วันที่ 14-19 กันยายน 2563 นายภาณุวัฒน์ คุณวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 3 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัตนครนายก

ติดต่อ สพป.สก.1