การประกวดผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

ติดต่อเรา