อนุมัตเงินประจำงวด ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฎิบัติงานธุรการตามนโยบาย สพฐ.ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกันยายน 2563) จำนวน 81 โรงเรียน