ร.ร.บ้านหนองแก รับการประเมิน นิเทศและติดตามฯ ปี 2563

ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมิน นิเทศและติดตามการดำเนินงานตามขอบข่ายการนิเทศ นโยบาย จุดเน้น ปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนบ้านหนองแกเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการศึกษา และเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยมและเป็นอันดับ 1 เสมอ

ติดต่อเรา