ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน จำนวน ๒ กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน จำนวน ๒ กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–
               ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน จำนวน ๒ กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ๘๔๘ ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๕๗๓ ชุด จำนวน ๑ กลุ่ม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๗,๖๘๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่องเครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด ๒ ก๊อก ๑ เครื่องเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ๑๘ เครื่อง แบบข้ออ่อน ๕ เครื่อง แบบข้อแข็ง ๕ เครื่อง แบบล้อจักรยาน ๘ เครื่อง จำนวน ๑ กลุ่ม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ เซนเตอร์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๖๔๓.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 (นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  
สำเนาถูกต้อง
 
น้ำฝน ประทีปเด่น
(นางสาว น้ำฝน ประทีปเด่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
 โดย นางสาว น้ำฝน ประทีปเด่น นักวิชาการเงินและบัญชี
ติดต่อ สพป.สก.1