การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา