การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.20 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเอกสารการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก (เขตตรวจราชการที่ 9) เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1