โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมโรงเรียน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ติดต่อเรา