ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วม “กิจกรรม Play & Learn” ฟรี (สวนสัตว์นครรราชสีมา)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสวนสัตว์นครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วม “กิจกรรม Play & Learn” ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2563 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ติดต่อ สพป.สก.1