ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

คณะกรรมการสภานักเรียนประชุม ครั้งที่1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียน/